Šioje privatumo politikoje pateikiami MB „Kaitink” elektroninės parduotuvės vartotojų (www.pocketstaff.lt) asmeninių duomenų tvarkymo principai pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų tvarkytojas ir valdytojas – MB „Kaitink”, į.k. 304989511, K.Sirvydo g. 3, Anykščiai LT-29142, Tel.: +370 67180375, El. p. [email protected]

 Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

1. Kas yra asmeniniai duomenys?

Asmeniniai duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

2. Duomenys ir jų naudojimas elektroninėje parduotuvėje www.pocketstaff.lt 

2.1. Renkamų duomenų rūšys

Registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje www.pocketstaff.lt, pateikiate šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, adresas.

Dalies šių duomenų pateikimas yra būtinas siekiant naudotis elektroninės parduotuvės www.pocketstaff.lt paslaugomis. MB „Kaitink” neprisiima atsakomybės už registracijos metu pateikiamus klaidingus duomenis ir dėl šios priežasties kilusius elektroninės parduotuvės paslaugų sutrikimus.

2.1.1. Renkamų duomenų naudojimas

Registracijos metu www.pocketstaff.lt elektroninėje parduotuvėje pateikti paskyros duomenys yra naudojami šiems tikslams:

– Elektroninis paštas: naudojamas vartotojo prisijungimui prie elektroninės parduotuvės paskyros, vartotojo atpažinimui elektroninės parduotuvės sistemoje, vartotojo informavimui apie pasikeitusį užsakymo vykdymo statusą, taip pat, rinkodaros tikslais – naujienlaiškių siuntimui.

– Vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas: naudojami apdorojant vartotojo užsakymą elektroninėje parduotuvėje, kartu su vartotoju sprendžiant užsakymo vykdymo problemas, taip pat sprendžiant kitus vartotojams kylančius klausimus;

Bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių gavimo galite spustelėję naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą.

Pasikeitus asmeniniams duomenims, prašome nedelsiant juos atnaujinti prisijungus prie elektroninės parduotuvės www.pocketstaff.lt paskyros – neatnaujinus šių duomenų gali kilti problemų naudojantis elektroninės parduotuvės paslaugomis (pavyzdžiui, nepavykti išspręsti su užsakymo vykdymu iškilusių problemų dėl netinkamai nurodytos kontaktinės informacijos).

3. Asmeninių duomenų saugojimo trukmė

Elektroninėje parduotuvėje www.pocketstaff.lt pateikti varotojo paskyros duomenys yra saugomi tol, kol elektroninė parduotuvė vykdo veiklą.

4. Duomenų dalijimasis

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Jūsų duomenis gali peržiūrėti: – svetainės turinio talpinimo tiekėjai – rinkodaros paslaugų tiekėjai – projekto vystymo komanda

Mes priimame mokėjimus per Paysera. Jei pasirinkote šį mokėjimą Jūsų duomenys bus perduodami „Paysera“, įskaitant informaciją, reikalingą apdoroti ar palaikyti mokėjimą, pvz., Pirkimo sumą ir atsiskaitymo informaciją. Daugiau informacijos rasite Paysera privatumo politikoje.

5. Jūsų teisės

  • Jūs turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
  • Jūs turite teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 (vienerius) metus.
  • Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
  • Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.
  • Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus Jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti siųskite mums užklausą el. pašto adresu [email protected], laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo”. 

Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Pirkimo taisyklės: 

 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui jas patvirtinus apmokant užsakymą, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu MB „Kaitink” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakomos po Taisyklių pakeitimo.  

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys. 

  

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas 

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“. 

2.2. MB „Kaitink” nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad MB „Kaitink” patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti. 

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma MB „Kaitink” internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 

  

3. Pirkėjo teisės ir pareigos 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes MB „Kaitink” internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. 

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su MB „Kaitink” internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos. 

3.3. Numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.  

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

3.6. Pirkėjas, naudodamasis MB „Kaitink” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

 

4. Pardavėjo teisės ir pareigos 

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve. 

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. 

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs prekių pirkimo apmokėjimo būdą „banko pavedimu“ nesumoka už prekes per 24 valandas ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų. 

4.4. Pardavėjas dėl nenumatytų ir svarbių priežaščių neįstengdamas laiku ir tinkamai įvykdyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, pasilieka sau teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymo vykdymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas visas Pirkėjo sumokėtas lėšas. 

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. 

   

5. Prekių pristatymas 

5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis užsakymų lange nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių. 
 

5.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

5.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų . 

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

5.5. Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. 

 

6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 

6.1. Kiekvienos MB „Kaitink” parduodamos prekės savybės nurodomos prie prekės esančioje naudojimo instrukcijoje. 

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 

 

 

7. Prekių grąžinimas ir keitimas 

7.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.  

7.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos  (terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos), informuodamas apie tai Pardavėją. 

7.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą. 

7.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. 

7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

  

8. Atsakomybė 

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. 

8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MB „Kaitink” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 

8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis bei prekės naudojimosi instrukcija, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

8.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 

8.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius. 

  

9. Apsikeitimas informacija 

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

  

10. Baigiamosios nuostatos 

10.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 Privatumo politikos ir pirkimo taisyklių galiojimas ir atnaujinimai

Ši privatumo politika ir pirkimo taisyklės galioja nuo 2021 m. kovo 7 d.

Visi privatumo politikos ir pirkimo taisyklės atnaujinimai bus talpinami šiame puslapyje.

Privatumo politika ir pirkimo taisyklės paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. kovo 7 d.

Krepšelis

0

No products in the cart.